برنامه تغذیه و خواب سالم

درایام کرونا به دلیل بی تحرکی افزایش وزن حاصل میشود از این رو در جهت طرح کوچ و داشتن برنامه ی صحیح تغذیه ای و خواب سالم و ورزش و تحرک در این ایام با دانش آموزان صحبت گردید.

portfolio image

چکیده

#مدرسه
#منطقه 12