آزمونهای سنجش تحصیلی مبتکران

آزمونهای  سنجش تحصیلی مبتکران  که به صورت دوره ای هر چهل و پنج روز یکبار برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری آزمونها به شرح ذیل می باشد.:

مرحله اول:11/07/1399

مرحله دوم : 22/09/1399

مرحله سوم: 18/11/1399

مرحله چهارم : اردیبهشت ماه 1400

portfolio image

چکیده

#مدرسه
#منطقه 12