برگزار جلسات مجازی دبیران با والدین

یکی از اموری که در راستای بررسی وضعیت آموزشی دانش آموزان صورت می گیرد، برگزار جلسات مجازی دبیران با والدین گرامی می باشد.

که این جلسات در اتاق جلسه ای که در سامانه آموزشی دبیرستان بدین منظور طراحی شده است، با حضور معاونت آموزش سرکار خانم میر و نماینده آموزش سرکار خانم رشیدی برگزار می گردد.

جلسات جاری در اسفند ماه از طرف دبیران ذیل تقاضا شده است:

سرکار خانم ابراهیمی: (دبیر ریاضی پایه نهم و هشتم )04/12/1399 و 06/12/1399 و 11/12/1399

سرکار خانم کاظمی پور(دبیر ریاضی پایه هفتم): 10/12/1399

سرکار خانم سعید طهرانی(دبیر پیام آسمانی پایه هفتم): 12/12/1399

سرکار خانم پارساپور(دبیر زبان انگلیسی پایه نهم): 13/12/1399

 

portfolio image

چکیده

#مدرسه
#منطقه 12